อัปเดตฎีกา
อัปเดตฎีกาใหม่ กับ Ohm's Law (#808)
อัพเดทเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2560

#อัปเดตฎีกาใหม่ (808) 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1833/2559 #วิแพ่ง #ถอนฟ้อง

[หลักกฎหมาย] "ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 175 วรรคสอง ในกรณีที่โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้ว ศาลจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่ก็ได้เป็นดุลพินิจของศาล แต่ในกรณีที่ศาลจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง ห้ามมิให้ศาลอนุญาตโดยไม่ฟังจำเลยก่อน" 
[ประเด็นน่าสนใจ] "เนื่องจากข้อเท็จจริงในคดีเปลี่ยนไป โจทก์จึงยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง แต่ศาลเห็นว่าเป็นการตั้งข้อหาใหม่จากฟ้องเดิมจึงไม่อนุญาตให้แก้ไข โจทก์จึงยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง เช่นนี้ ศาลจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้หรือไม่ ?"