อัปเดตฎีกา
อัปเดตฎีกาใหม่ กับ Ohm's Law (#814)
อัพเดทเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2560

#อัปเดตฎีกาใหม่ (814) 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1267/2559 #ล้มละลาย #พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

[ประเด็นน่าสนใจ] "เมื่อจำเลยถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจในการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลยตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 22 (3) จำเลยจึงไม่มีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาได้อีก การที่จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฎีการวม 3 ครั้ง คำร้องดังกล่าวจึงไม่ชอบ จึงไม่อาจถือได้ว่ามีการยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกาแต่อย่างใด แม้ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะยื่นคำร้องขอเข้าว่าคดีแทนจำเลยและขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาครั้งที่ 4 และยื่นฎีกาในเวลาต่อมา ก็หาทำให้คำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกาของจำเลยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกลับเป็นคำร้องที่ชอบด้วยกฎหมายในภายหลังได้ไม่"