คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท่องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

 

-รับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 31 พ.ค. 62 

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 5 มิ.ย. 62

-ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบวันที่ 11 มิ.ย. 62

-พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 62

-สมัครทางอินเตอร์เน็ต www.dlaapplicant2562.com 

 

ที่มา Website : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น