ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ

ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ประจำปี พ.ศ. 2561

ที่มา Website : สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)